Iwona Nowak Kancelaria Biegłego Rewidenta
Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Wowak

Oferta


Do każdego zadania podchodzimy z najwyższą starannością, zapewniając bezstronność w toku prowadzonych prac oraz przy formułowaniu opinii i wniosków.

Usługi audytorskie

• badanie i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
• badanie i przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych,
• przeglądy okresowe i tematyczne (np. przeglądy bilansów otwarcia i zamknięcia jednostek postawionych w stan   likwidacji czy upadłości).


Badania przeprowadzamy zgodnie z ustawą o rachunkowości, krajowymi standardami rachunkowości finansowej oraz z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zespół przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego zawsze składa się z biegłego rewidenta oraz, w miarę potrzeby, asystentów. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z biegłym rewidentem istnieje możliwość konsultowania z nim wątpliwości i problemów pojawiających się w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego. Preferujemy, aby każde badanie zasadnicze poprzedzone było badaniem wstępnym, celem zminimalizowania uchybień w rocznym zamknięciu ksiąg rachunkowych.


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem przez nas badania/przeglądu sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej Karty Informacyjnej i przesłanie jej do nas e-mailem lub pocztą. Po jej otrzymaniu i przeanalizowaniu – prześlemy ofertę cenową.

Inne usługi poświadczające

• badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek,
• badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
• badanie sprawozdań zarządu spółki akcyjnej sporządzonych w związku z zamiarem nabycia przez spółkę mienia od
  założyciela lub akcjonariusza bądź ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego,
• badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze
  środków spółki,
• badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce
  akcyjnej.

Usługi księgowe

• prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu,
• nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych, również w siedzibie Klienta,
• weryfikacja i ekspertyzy ksiąg rachunkowych,
• bieżące konsultacje i doradztwo z zakresu rachunkowości,
• nadzór nad przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych, w tym rocznych zeznań podatkowych,
• opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji księgowej (np. polityki rachunkowości, zakładowych planów kont),
• obsługa płacowa,
• kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS,
• inne usługi z zakresu rachunkowości.


Obsługujemy kompleksowo księgowość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń.

Podatki

• bieżące porady i konsultacje podatkowe (CIT, PIT, VAT),
• opinie i audyty podatkowe,
• opracowanie dokumentacji podatkowych,
• przeglądy podatkowe celem rozpoznania obszarów ryzyka podatkowego oraz optymalizacji podatkowej,
• wspomaganie Klienta w trakcie kontroli skarbowych i podatkowych,
• sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Kontakt

Iwona Nowak

Kancelaria Biegłego Rewidenta

os. Wichrowe Wzgórze 22/162

61-678 Poznań

tel. 61 8-250-898

kom. 501-109-777

email: biuro@iwonanowak.pl

NIP: 972-001-29-35

REGON: 634267867

Partnerzy

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów   Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Wielkopolski Związek Pracodawców