Iwona Nowak Kancelaria Biegłego Rewidenta
Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Wowak

Klienci

Oferujemy swoje usługi osobom i podmiotom prowadzącym działalność w różnych formach organizacyjno–prawnych i reprezentujących różne branże.

Zapraszamy i proponujemy:

Jednostki, na których ciąży obowiązek badania sprawozdań finansowych – badanie sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości obowiązkowi badania sprawozdań finansowych podlegają sprawozdania finansowe wszystkich spółek akcyjnych oraz między innymi jednostek kontynuujących działalność, które na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego spełniały co najmniej dwa z następujących warunków (art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości):
• średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
• suma aktywów bilansu na koniec 2012 r. stanowiła w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, czyli kwotę 10.220.500 zł,
• przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2012 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej
  co najmniej 5.000.000 euro, czyli kwotę 20.441.000 zł.


Jednostki, które nie spełniają warunków obligatoryjnego badania – przeglądy sprawozdań finansowych, przeglądy okresowe i tematyczne, opinie i audyty podatkowe, nadzór i pomoc w przygotowaniu rocznych sprawozdań finansowych.

Sporządzenie sprawozdania finansowego czy zeznania podatkowego z udziałem biegłego rewidenta czy weryfikacja ksiąg rachunkowych przed ich zamknięciem rocznym dadzą pewność Zarządom i Właścicielom, że sprawozdanie finansowe i rozliczenia z budżetem są wolne od błędów a księgi rachunkowe prowadzone są rzetelnie i poprawnie.


Jednostki postawione w stan likwidacji czy upadłości – pomoc przy sporządzaniu bilansów otwarcia i zamknięcia.


Właścicieli, Rady Nadzorcze, Zarządy, które planują przekształcić, podzielić lub połączyć swoje przedsiębiorstwo z inną jednostką, zmienić jego formę prawną – sporządzenie opinii na potrzeby sądu rejestrowego.


Głównych księgowych małych i średnich firm – doraźne doradztwo lub stały nadzór, konsultacje na temat stosowania przepisów o rachunkowości i podatków, wsparcie w trakcie kontroli podatkowych, opracowanie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.


Osoby fizyczne, spółki osób fizycznych i spółki partnerskie zobowiązane do przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe – pomoc przy sporządzeniu inwentarza, ustaleniu zobowiązań i kapitału właścicieli.

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (a zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody należne) za rok 2011 przekroczą kwotę 1.200.000 euro, przeliczoną na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez NBP na dzień 30 września 2011 r.


Przedsiębiorców (także firmy jednoosobowe), fundacje i stowarzyszenia – świadczenie usług księgowych i innych wymienionych w ofercie.


Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą – pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.


Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej – doraźne doradztwo i konsultacje podatkowe, sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Kontakt

Iwona Nowak

Kancelaria Biegłego Rewidenta

os. Wichrowe Wzgórze 22/162

61-678 Poznań

tel. 61 8-250-898

kom. 501-109-777

email: biuro@iwonanowak.pl

NIP: 972-001-29-35

REGON: 634267867

Partnerzy

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów   Stowarzyszenie Księgowych w Polsce   Wielkopolski Związek Pracodawców